RSMA Logo

Walkthrough Idori
(Kneeling Defence)

Idori Ipponme

(Te Dori)

Demonstrated by: Otsuka Hironori III (Kazutaka)

Idori Nihonme

(Zu Dori)

Demonstrated by: Otsuka Hironori III (Kazutaka)

Idori Sanbonme

(Ashi Dori)

Demonstrated by: Otsuka Hironori III (Kazutaka)

Idori Yonhonme

(Hiki Dori)

Demonstrated by: Otsuka Hironori III (Kazutaka)

Idori Gohonme

(Hiji Te Kansetsu Gyakutorinage)

(Demonstrated by: Katsumi Hakoishi - JKF Wadokai)

Idori Roponme

(Gozen Dori)

(Demonstrated by: Katsumi Hakoishi - JKF Wadokai)

Idori Nanahomne

(Shumoku Dori)

Demonstrated by: Otsuka Hironori III (Kazutaka)