RSMA Logo

Video

Welcome to our video page

Kata
Forms

(15 Techniques)
(+ Variations/Additions)

15 Videos

01 Pinan Nidan / Heian Shodan

02 Pinan Shodan / Heian Nidan

03 Pinan Sandan / Heian Sandan

04 Pinan Yo(n)dan / Heian Yo(n)dan

05 Pinan Godan / Heian Godan

06 Kushanku / Kanku Dai

07 Naihanchi / Tekki Shodan

08 Chinto / Gankaku

09 Seishan / Hangetsu

10 Bassai (Passai) / Bassai Dai

11 Niseishi / Nijushiho

12 Wanshu / Enpi (Empi)

13 Rohai (Shodan) / Meikyo [Rohai Nidan]

14 Jitte / Jutte

15 Jion / Jihan

RSMA Logo

(16 Suparinpei / Pechurrin) [Optional Kata]